Våra kurser

Anmäl dig våra fackliga kurser som syftar till att ge dig som förtroendevald en bra grund för ditt fackliga uppdrag.

 

För närvarande är det inte möjligt att genomföra fysiska kurser.

Vi följer utvecklingen av Covid-19 kontinuerligt.

Ta gärna del av vårt digitala stöd: 

 • Facklig grundkurs på webben för privat sektor hittar du här.
 • Webbinarier specifikt för dig som är förtroendevald hittar du i vårt kalendarium. De går även att se i efterhand på Sveriges Ingenjörer Play.
 • Ingenjörspodden ger dig uppdatering och kunskap i aktuella fackliga frågor. Lyssna här.

Facklig grundkurs

För dig som är ny förtroendevald ger grundkursen både praktisk och teoretisk kunskap för att komma igång med ditt uppdrag. Vi går igenom regelverket som styr det fackliga arbetet med kollektivavtal och de viktigaste arbetsrättsliga lagarna. Du lär dig stödja och kommunicera med medlemmar, samverka med arbetsgivaren, få inflytande i verksamheten och utveckla det fackliga arbetet.

Kursen vänder sig till dig som är ny facklig förtroendevald inom privat sektor. Vi har under 2020 ett nytt upplägg enligt nedan.

Del 1 - endast som webbkurs (tidsåtgång ca 75 min)

 • Inledning
 • Det fackliga uppdraget
 • Förtroendemannalagen 
 • Lag och avtal

Del 2 - webbkurs (tidsåtgång ca 195 min) eller 2-dagarskurs i kurslokal (för tillfället erbjuds endast webbkurs)

 • Medbestämmande och samverkan
 • Anställningsskydd
 • Lön
 • Lokalt fackligt arbete

Del 3 - endast som webbkurs (tidsåtgång ca 60 min)

 • Diskrimineringslagen
 • Pension
 • Förhandling

Kursen vänder sig till dig som är ny facklig förtroendevald eller kontaktperson med förhandlingsmandat inom statlig sektor.

Internatkurs 3 dagar (förbundet bokar och står för logikostnader)

Delar ur innehållet:

 • Den fackliga rollen
 • Lag och avtal
 • Medbestämmande
 • Förhandling
 • Anställningsskydd
 • Lön
 • Lokalt fackligt arbete

Kursen vänder sig till dig som är ny facklig förtroendevald eller kontaktperson med förhandlingsmandat inom kommunal sektor.

Internatkurs 3 dagar (förbundet bokar och står för logikostnader)

Delar ur innehållet:

 • Den fackliga rollen
 • Lag och avtal
 • Medbestämmandelagen / FAS 05
 • Förhandling
 • Anställningsskydd
 • Lön
 • Lokalt fackligt arbete

Temakurser

När du har gått facklig grundkurs finns olika temakurser att gå vidare med. Målet är att du ska utvecklas som förtroendevald och få fördjupad kunskap inom olika områden. Läs mer om våra kurser nedan. Kurserna ges i vissa fall endast vid ett tillfälle per år eller termin.

Vi arbetar med ledarrollen generellt och i förhållande till föreningsstyrelsen, medlemmarna och arbetsgivaren. Kursen varvas med praktiska övningar, diskussioner, egna reflektioner samt teoriavsnitt.

Delar ur innehållet

 • Ökad insikt om dig själv
 • Kunskap om kommunikation och hur vi hanterar olikheter
 • Utveckling av styrelsen
 • Hur vi bygger relationen med arbetsgivaren

Målgrupp

För dig som genomgått den fackliga grundkursen och är nyvald facklig ordförande eller vice ordförande inom samtliga sektorer på arbetsmarknaden. Endast en person från samma styrelse.

Få insikt och kunskap om olika tekniker och strategier i en förhandling.

Delar ur innehållet:

 • En förhandlings olika stadier
 • Icke verbal kommunikation och kroppsspråk
 • Olika förhandlingsstilar
 • Praktiska förhandlingsövningar

Målgrupp

För dig som genomgått den fackliga grundkursen och har viss förhandlingserfarenhet. Samtliga sektorer.

Lär dig mer om förhandlingens olika faser och vad du ska tänka på under respektive fas.

Delar ur innehållet:

 • Förhandlingens olika faser och vad du ska tänka på under respektive fas
 • Hur du väljer förhandlingsstrategi
 • Flera olika förhandlingsfall. Du lär dig att förbereda, genomföra och utvärdera förhandlingen.
 • Kommunikation mellan människor under förhandlingen
 • Din personliga stil som förhandlare
 • Hur du hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har förhandlingserfarenhet. Du har deltagit i och drivit förhandlingar som lokalt facklig förtroendevald i minst två år. Du ska även ha genomgått facklig grundkurs. Samtliga sektorer.

Lär dig hur de regler som gäller för dig som fackligt förtroendevald och för arbetstagare vid arbetsbristsituation ser ut och få praktiska tips om hur du ska agera som facklig företrädare. Kursen behandlar anställningsskyddet i LAS, lagen om anställningsskydd.

Delar ur innehållet

Någon gång kan du ställas inför beskedet att en del av ditt företags verksamhet ska läggas ner och uppsägningar är ett faktum.

 • Vad gäller?
 • Hur och när ska vi agera?
 • Vilka möjligheter finns det att påverka?
 • Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetsgivaren i en sådan situation?

Målgrupp

Du som är förtroendevald på ett företag inom privat sektor kan delta. Du ska ha genomgått facklig grundkurs.

Stärk din roll som löneförhandlare. Få insikt och kännedom i hur de centrala parterna lagt upp löneprocessen och hur man lokalt genomför den.

Delar ur innehållet:

 • kollektivavtalets löneavtal
 • löneprocessen
 • det inledande mötet och dess förberedelser
 • praktiskt arbete i att lära sig sitt lokala löneavtal
 • dialoger kring hantering och verktyg som finns i avtalet

Målgrupp

Du som är engagerad i det lokala lönerevisionsarbetet inom privat sektor. Du ska ha gått den fackliga grundkursen och ha minst ett års erfarenhet av lokalt fackligt arbete. Du har fördel av att ha deltagit i lönerevisionsarbetet genom att du då kan relatera till egna erfarenheter.

 

Löneavtalet RALS-T löper tillsvidare där syftet med avtalet är att skapa bättre förutsättningar för långsiktigt arbete med lokal lönebildning. Den praktiska tillämpningen bygger dels på dina kunskaper om löneprocessen, dels på medlemmarnas kunskaper om innebörden i det lönesättande samtalet. Vi varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar.

Delar ur innehållet:

 • grunderna i arbetet med lön
 • löneavtal
 • löneprocess
 • lönesättande samtal
 • kommunikation med medlemmarna

Målgrupp

Du som är engagerad i det lokala lönerevisionsarbetet inom statlig sektor och löneavtal RALS-T. Du ska ha gått den fackliga grundkursen och ha erfarenhet av lokalt fackligt arbete. Du har fördel av att ha deltagit i lönerevisionsarbetet genom att du då kan relatera till egna erfarenheter.

Dagen syftar till att stärka dig i din roll och uppdatera dig inför kommande löneöversyn. Genom ökad kunskap om tillämpningen av löneavtalet HÖK T, har du verktyg för öka kravet på din arbetsgivare att åstadkomma en bra process kring löneöversynen.

Under dagen presenteras också förbundets material och statistik som du kan ha som stöd i löneprocessen.

Delar ur innehållet:

• Vad ska vi respektive arbetsgivaren ta upp vid den inledande överläggningen?

• Hur ska dialogen se ut?

• Vad kan vi göra om processen inte fungerar?

• Vad ska tas upp i avstämningen?

Målgrupp

Mötet vänder sig till dig som är engagerad i det lokala löneöversynsarbetet inom kommunal sektor och löneavtal HÖK-T. Du ska ha gått den fackliga grundkursen och ha erfarenhet av lokalt fackligt arbete. Du har fördel av att ha deltagit i löneöversynsarbetet genom att du då kan relatera till egna erfarenheter.

 

Bli säkrare i rollen som MBL-förhandlare och "samverkare". Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur du kan använda MBL som påverkansinstrument i din fackliga roll.

Delar ur innehållet:

 • Förhandlingsparagraferna i MBL
 • Relevanta AD-domar
 • Samverkan och/eller förhandling
 • Praktiska övningar
 • Kommunikation med medlemmarna

Målgrupp

Du ska ha gått grundkursen och ha varit fackligt förtroendevald i minst ett år. Alla sektorer.

I din roll som fackligt förtroendevald kan medlemmar ta kontakt med dig för att få hjälp i olika situationer som är svåra. Det kan till exempel vara vid omorganisationer, vid varsel och uppsägningar.

Delar ur innehållet:

 • Grundläggande kommunikation – hur vi uppfattar världen
 • Inventering av svåra samtal – vad är svårt?
 • Beteendemönstret - verktyg för när du äger och när andra äger problemet.
 • Problemlösning
 • Konsultativt eller coachande förhållningssätt
 • Praktiska övningar

Målgrupp

För dig som genomgått den fackliga grundkursen. Samtliga sektorer.

Skyddsombud

Temakurser för dig som är skyddsombud.

Lär dig mer om din roll som skyddsombud och hur du kan arbeta med arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. Enligt lagen ska arbetsgivaren och fackliga organisationer i samverkan diskutera vilken utbildning skyddsombudet behöver. Har företaget en skyddskommitté ska den ta upp frågan. Skyddsombudets rätt till utbildning finns också med i vissa kollektivavtal.

Delar ur innehållet:

 • vilka lagar/föreskrifter gäller för arbetet med arbetsmiljö
 • rollen som ”Skyddsombud/Arbetsmiljöombud”

Målgrupp

För dig som är ny som skyddsombud. Samtliga sektorer.

Kursen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och utvecklar deltagarnas förmåga till eget lärande.

Kursen ger deltagarna kunskaper om lagar och bestämmelser. Kursen tar upp hur det är möjligt att påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden.

Kursen leds av diplomerade handledare. Vi använder BAM-metodiken (problembaserat lärande).

Delar ur innehållet:

 • samverkan i arbetsmiljöfrågor
 • undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö
 • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten
 • var söker man information för det dagliga arbetsmiljöarbetet

Målgrupp

För dig som är förtroendevald och skyddsombud. Samtliga sektorer.

Vi samarbetar även med Prevent, som anordnar en mängd utbildningar för dig som vill bli eller vill utveckla dig i rollen som skyddsombud. Bland annat kan du utbilda dig inom systematiskt arbetsmiljöarbete. Om du anmäler dig och deltar på en kurs som anordnas av annan kursarrangör, t ex Prevent är det din arbetsgivare som ska bekosta kursavgiften.

Se aktuella kurser hos Prevent.

Mer information för dig som är skyddsombud.

Har du några frågor om facklig utbildning?

Kontakta Annica Danhard eller Anna Novotny på:

telefon 08-613 80 00

e-post kurs@sverigesingenjorer.se

 

Senast uppdaterad 2020-08-28