Sveriges Ingenjörer

Vi är landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer och en del av Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Med 160 000 medlemmar är Sveriges Ingenjörer ett starkt förbund med stor handlingskraft och resurser att göra nytta.

Sveriges Ingenjörer ger medlemmarna handfast stöd. Bland annat genom rådgivning inför och vid löneförhandlingar, varsel, uppsägningar och omorganisationer, karriärfunderingar, studier och arbete utomlands.  

Stöd genom hela yrkeslivet

Många unga ingenjörer ser vägen framåt som spikrak. Det är bra. Men alla kan råka ut för något oväntat. Sjukdom, tvist, en organisationsförändring eller att personkemin inte funkar. Om sådant händer ger vi den bästa hjälpen.

Vi har välutbildade förtroendevalda ute på arbetsplatserna, och ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets rådgivning: handläggare med lång branschvana och inblick i ingenjörens förutsättningar och roll på arbetsmarknaden.

A-kassans skydd räcker sällan för en ingenjör. Vi erbjuder en inkomstförsäkring som kan ge 80 procent av en månadslön på upp till 100 000 kronor/mån brutto i 150 dagar om du blir ofrivilligt arbetslös.

Karriär

Våra medlemmar ska inte bara byta jobb, utan byta till rätt jobb – och ett ännu bättre. Vi stöttar med exempelvis karriärseminarier i olika former, karriärcoachning, cv-granskning och lönestatistik som verktyg i löneförhandlingar.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är grunden i vårt arbetsliv, med ett självklart skyddsnät och grundläggande rättigheter för arbetstagaren. I kollektivavtalet kommer allt med – löneutfyllnad vid sjukdom eller föräldraledighet, semesterlön, övertid osv. Vi hyllar den lokala förhandlingen som bas för den enskilde att utgå från och träffar avtal som ger ingenjören möjlighet att påverka sin lön, anställningsvillkor och karriär.

Debatt och opinion

Sveriges Ingenjörer är både opinionsbildare och debattör. Vi hårdbevakar områdena utbildning, forskning och utveckling. Kompetensfrågorna är extremt viktiga på en alltmer globaliserad marknad. Vi driver opinionen för ingenjörens och teknikens betydelse för samhälle, utveckling och standard.

Förbundets huvuduppgifter

  • Stärka de högskoleutbildade ingenjörernas konkurrenskraft, ge medlemmarna individuellt stöd och som arbetsmarknadspart föra deras talan.
  • Driva frågan om kvalitet i de högskoleutbildade ingenjörernas utbildning.
  • Hävda teknikens samt de högskoleutbildade ingenjörernas betydelse för välstånd och utveckling.

 

Medlemsstruktur

Totalt antal medlemmar: omkring 160 000.

  • Yrkesverksamma 82,5%
  • Studerande 11%
  • Pensionärer 6,5%

 

En del av Saco

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, samlar 700 000 akademiker i 22 medlemsförbund, varav Sveriges Ingenjörer är det största.

Saco driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter driver Saco att utbildning ska löna sig, samt inkomstfrågor och arbetsmarknadsfrågor som rör akademikernas villkor. 

Läs mer på Sacos webbplats.

 

Organisation

Sveriges Ingenjörer är en medlemsdemokrati. Förbundets högsta beslutande organ är fullmäktige som sammanträder årligen.

Vart fjärde år väljer förbundets medlemmar till fullmäktige. Fullmäktige i sin tur väljer förbundsordförande, två vice förbundsordföranden och övriga ledamöter till förbundsstyrelsen. Fullmäktige väljer också revisorer och valberedning.

Fullmäktige

Fullmäktige fastställer förbundets stadgar och valordning, vision och mål samt policyer.

Fullmäktige beslutar också om verksamhetsinriktning, budget och medlemsavgifter samt om förslag från medlemmar och från förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen tillsätter förbundsdirektören. Förbundsdirektören leder kansliets arbete med att verkställa förbundsstyrelsens beslut.

Fullmäktige består av 95 ledamöter, varav 14 teknologer.

Alla medlemmar och grupper av medlemmar har rätt att väcka en fråga i fullmäktige genom att skriva en motion.

Läs mer om fullmäktige.

Förbundsstyrelsen

Ledamöterna i förbundsstyrelsen väljs av fullmäktige. Förbundsstyrelsen tillsätter i sin tur förbundsdirektören som leder kansliets arbete. 

Läs mer om förbundsstyrelsens arbete.

Lokalföreningar

På arbetsplatserna finns lokalföreningar. De förtroendevalda utses och tillsätts av medlemmarna i lokalföreningen. Där det inte är möjligt att ha en lokalavdelning kan man i stället utse en eller två kontaktpersoner på arbetsplatsen. Formellt utses kontaktpersoner av förbundet.

Läs mer om uppdraget som förtroendevald.

Distrikt

Förbundet har 20 distrikt fördelade länsvis. Distrikten är en ideell verksamhet inom förbundet som riktar sig till alla medlemmar lokalt som ett forum för erfarenhetsutbyte.

Här är våra distrikt.

 

Senast uppdaterad 2019-07-09
Till toppen