Om förbundet

Sveriges Ingenjörer – Vi skapar framtidens hållbara samhälle.

Ingenjörerna kan återstarta Sverige

Det finns stora möjligheter för näringsliv och samhälle att åter resa sig när den akuta Coronakrisen är över, men då behövs långsiktiga satsningar för varaktiga förändringar. Nu driver vi krav på en bred satsning på teknisk kompetensutveckling. Vi vill ha ett starkare stöd till innovation med fokus på gröna näringar och ökad effektivisering av privat och offentlig verksamhet genom artificiell intelligens och digitalisering.

Forskning och innovation

I en hård global konkurrens om företagsetableringar och jobb är individers kunnande det viktigaste för att göra länder och regioner attraktiva

Läs om förbundets forskning- och innovationspolitik

Jämställdhet och mångfald

Lön och karriärmöjligheter ska baseras på kompetens och prestation och vara oberoende av kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Så arbetar vi med jämställdhet

Inkomstpolitik

Ingenjörernas löner ska spegla det värde de bidrar med till företagen, samhällets tillväxt och välfärden. Vi arbetar för en god löneutveckling genom hela yrkeslivet.

Ingenjörerna ska värderas så högt som de förtjänar

Miljö och hållbarhet

Genom både egna satsningar och påverkansarbete driver vi frågor som skapar förutsättningar för framtidens hållbara samhälle. Vårt arbete fokuserar framförallt på områden där ingenjörer har särskilt goda förutsättningar att bidra med sitt kunnande.

Vårt miljöarbete

Utbildningspolitik

För morgondagens tekniska och naturvetenskapliga utmaningar behövs framför allt bra civil- och högskoleingenjörer och ingenjörsutbildningar med hög kvalitet. För att nå dit måste insatser göras tidigt i skolsystemet – inte i dörren till högskolan.

Så arbetar vi med utbildningspolitik

Vår näringspolitik

Ingenjörers betydelse för samhällsutvecklingen utgör kärnan i vår näringspolitik. Vi vill stärka förutsättningarna för såväl ingenjörsdrivna företag som för enskilda innovatörer.

Så vill vi stärka ingenjörerna som innovatörer

Arbetsmiljö

Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete leder till att medarbetare mår bättre, kvalitet och produktivitet ökar, och därmed får arbetsgivaren både ökad goodwill och kan visa bättre resultat.

Läs om arbetsmiljö

Etik

Ingenjörer är den yrkeskår som har den främsta kunskapen om teknik. Med detta följer ett ansvar för teknikens konsekvenser och att den används på ett sätt som gynnar människa och samhälle.

Läs våra åsikter

Remissvar

Sveriges Ingenjörer är en tung remissinstans. Förbundet avger remissvar dels genom Saco, dels direkt till regeringskansliet.

Remissvar från Sveriges Ingenjörer

Rapporter

Förbundets enhet för utveckling, utredning och opinion arbetar med frågor som arbetsmarknad, arbetsmiljö, jämställdhet m.m.

Rapporter från Sveriges Ingenjörer

Varför är kompetensutveckling en viktig fråga för Sveriges Ingenjörer?

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer, berättar varför det är viktigt med livslång kompetensutveckling, varför det är viktigt för Sveriges välfärd och svenska företag. Hon förklarar även vilka resurser som behöver prioriteras när det kommer till kompetensutveckling och hur behoven kan mötas för det livslånga lärandet från de styrande. Vidare berättar Ulrika hur det ser ut med kompetensutveckling för Sveriges Ingenjörers medlemmar bland svenska företag.

Bli medlem
Bli medlem och få rådgivning och coachning
Du får rådgivning och coachning för att höja din lön och bygga din karriär.
Till toppen